Regulamin PP

REGULAMIN PROGRAMU Partnerskiego TreningJacobsona.pl

§ 1

INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Organizatorem oraz koordynatorem Programu Partnerskiego TreningJacobsona.pl oraz serwisu internetowego zlokalizowanego w domenie treningjacobsona.pl (zwanych dalej „Programem Partnerskim”) jest Paweł R. Stań autor i właściciel Centrum Wspierania Kreatywności Rara Avis NIP 727-230-06-13 REGON 100302979 (zwany dalej „Organizatorem”), z siedzibą w Łodzi przy ul. Wapienna 49/51/62, 91-087 Łódź. Każda osoba fizyczna lub inny podmiot zakwalifikowany do współpracy w ramach Sieci jest Partnerem i tak będzie dalej określany w niniejszym Regulaminie.
 2. Postanowienia Regulaminu Programu Partnerskiego TreningJacobsona.pl (zwanego dalej „Regulaminem”), wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a osobami kandydującymi do zostania Partnerem oraz osobami, które już Partnerami zostały, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.
 3. Każda osoba pragnąca zostać Partnerem oraz osoby, które w chwili ustanowienia niniejszego Regulaminu są już Partnerami, zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności oraz Regulaminem Serwisu TreningJacobsona.pl, gdyż nabycie statusu Partnera jest jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane treścią wymienionych dokumentów. Osoby te zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień rzeczonych regulacji, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora.
 4. Współpraca w ramach Programu Partnerskiego TreningJacobsona.pl jest dobrowolna i bezpłatna. Każdy Partner, w dowolnym momencie może zrezygnować ze współpracy w ramach TreningJacobsona.pl, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi lub likwidując konto Partnera w panelu administracyjnym.
 5. Partnerowi przysługuje z tytułu prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych w ramach Programu Partnerskiego wynagrodzenie, które wypłacane jest w postaci prowizji.

§ 2

IDEA PROGRAMU PARTNERSKIEGO TreningJacobsona.pl

 1. Program Partnerski TreningJacobsona.pl służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy Organizatorem a osobami fizycznymi i innymi podmiotami, które nabędą status Partnera i którzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować zakup nagrań audio, ebooków, aplikacji oraz innych produktów oferowanych przez Organizatora w ramach serwisu www.TreningJacobsona.pl (zwanego dalej „Serwisem” lub „treningjacobsona.pl”) lub w ramach funkcjonalności Sklepu TreningJacobsona.pl (zwanego dalej „Sklepem”) lub innych serwisów należących do Organizatora, które Organizator wyraźnie określił, jako serwisy biorące udział w Programie Partnerskim TreningJacobsona.pl (zwanych dalej łącznie „Serwisami Organizatora”).
 2. Z tytułu aktywnej współpracy w ramach Programu Partnerskiego TreningJacobsona, każdy Partner uzyskuje korzyści w formie prowizji przyznawanej przez Organizatora, na zasadach określonych Regulaminem, lub w inny sposób indywidualnie uzgodniony z Organizatorem. Szczegółowe zasady naliczania prowizji dla Partnerów określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. Modyfikacje załącznika nr 1 nie stanowią zmiany Regulaminu, a wprowadzane zmiany będą obowiązywały od dnia zamieszczenia nowej treści załącznika na Prekognicja.pl, albo od chwili wskazanej w treści zmienianego Załącznika. Wprowadzane zmiany nie mogą jednak mieć wpływu na uprawnienia nabyte przez Partnerów do czasu wprowadzenia takich zmian.
 3. Idea Programu Partnerskiego TreningJacobsona.pl zakłada długookresowe naliczanie korzyści Partnerom z tytułu aktywności pozyskanych przez nich klientów Serwisu, Sklepu lub innego Serwisu Organizatora, objawiającej się dokonywaniem w Serwisie lub Sieci zakupów lub innych czynności określonych przez Organizatora, od których w głównej mierze uzależnione są korzyści dla Partnerów.

§ 3

NABYCIE STATUSU PARTNERA

 1. O status Partnera mogą ubiegać się osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące rezydentami w rozumieniu przepisów podatkowych, które mają ukończone 18 lat oraz osoby w wieku powyżej 16 lat, lecz tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych (np. rodziców czy opiekunów) wyrażoną na piśmie i przesłaną na adres siedziby Organizatora.
 2. status Partnera mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.
 3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu Partnera jest rejestracja w Programie Partnerskim TreningJacobsona.pl pod adresem: http://treningjacobsona.pl/program-partnerski/
 4. Formularz zgłoszeniowy oraz formularz z danymi Partnera powinien być wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, każdy Partner ma obowiązek poinformować o zmianach Organizatora, najpóźniej w okresie 14 dni od zaistnienia zmiany – pod rygorem odmówienia takiemu Partnerowi wydania korzyści wynikających ze współpracy w ramach Prekognicja.pl
 5. Do rozpoczęcia współpracy partnerskiej wystarczające jest podanie danych: imię, nazwisko, adres email, strona www, login i hasło logowania. Z chwilą rejestracji Partnera, Partner otrzymuje dostęp do Panelu Administracyjnego (zwanego dalej „Panelem”). Korzyści wynikające ze współpracy partnerskiej są wypłacane po podpisaniu umowy partnerskiej, co wiąże się z uzupełnieniem całości formularza rejestracyjnego.
 6. Organizator po zweryfikowaniu danych i informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym otrzymanym od kandydatów, może zwracać się o podanie dodatkowych danych lub informacji, albo dostarczenie określonych dokumentów, oświadczeń lub podjęcie innych działań lub czynności wskazanych w korespondencji z kandydatem.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo odmowy nadania danemu kandydatowi statusu Partnera, bez podawania przyczyn swojej decyzji.
 8. Po nadaniu kandydatowi przez Organizatora statusu Partnera, zostanie zawarta pomiędzy stronami umowa o współpracy, której treść zostanie przesłana Partnerowi na podany podczas rejestracji adres email. Partner ma obowiązek umowę wydrukować, podpisać i przesłać Organizatorowi w dwóch egzemplarzach, z których jeden, po podpisaniu przez Organizatora, zostanie przesłany zwrotnie Partnerowi.
 9. Każdemu Partnerowi przysługuje prawo do założenia w ramach TreningJacobsona.pl maksymalnie dwóch kont jako osoba fizyczna lub dwóch kont jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Dla każdego z takich kont przewidziana jest odrębna rejestracja. Drugie konto zakładane przez Partnera w ramach TreningJacobsona.pl musi posiadać odmienny od pierwszego adres e-mail podawany przy rejestracji. W przypadku założenia więcej niż jednego konta przez Partnera, aby otrzymać stosowne wynagrodzenie w ramach współpracy, Partner powinien wygenerować, podpisać i wysłać umowę dla każdego konta oddzielnie.
 10. Niedopuszczalne jest zakładanie kont po rozwiązaniu Umowy z Organizatorem. W przypadku naruszenia przez Partnera Regulaminu, wszelkie środki przewidziane niniejszym Regulaminem stosowane będą według uznania Organizatora w odniesieniu do jednego, dwóch, lub wszystkich kont Partnera.

§ 4

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy kandydat na Partnera wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym do czasu uzyskania odpowiedzi od Organizatora o przyznaniu statusu Partnera, a w przypadku przyznania statusu Partnera, udzielone zgody będą trwały do czasu zakończenia współpracy z Partnerem, a przekazanie przez Partnera Organizatorowi na jakimkolwiek etapie współpracy dalszych danych osobowych, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora. Zgromadzone dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym między innymi w celu informowania Partnerów o nowych promocjach i usługach w ramach Programu Partnerskiego TreningJacobsona.pl oraz Serwisów Organizatora, specjalnych ofertach oraz w celu realizacji umowy.
 2. Każda osoba z chwilą uzyskania statusu Partnera, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na podany przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail), o tematyce związanej z przedmiotem Programu Partnerskiego TreningJacobsona.pl oraz Serwisów Organizatora, a także zawierających informacje handlowe o nowych produktach lub usługach, promocjach w Programie Partnerskim TreningJacobsona.pl lub w Serwisach Organizatora, a także promujących produkty partnerów handlowych Organizatora.
 3. Każdemu Partnerowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania, co może być dokonywane samodzielnie przez Partnera za pośrednictwem Panelu.
 4. Usunięcie danych przez Partnera, albo skierowane do Organizatora żądania usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej – oznacza zakończenie współpracy w ramach TreningJacobsona.pl z inicjatywy Partnera, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.

§5

ZASADY DZIAŁALNOŚCI PARTNERA

 1. Podstawowym zadaniem Partnera jest zwiększanie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży produktów i usług oferowanych w Serwisie, Sklepie lub promowanie Programu Partnerskiego TreningJacobsona.pl lub innych stron internetowych należących do Organizatora, które Organizator wyraźnie określił, jako serwisy biorące udział w Programie Partnerskim TreningJacobsona.pl, poprzez pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do dokonywania zakupów lub innych czynności w Serwisach Organizatora.
 2. Warunkiem niezbędnym do uznania danego klienta Serwisu, za osobę poleconą przez danego Partnera, jest to, aby taka osoba weszła na Serwis Organizatora przy wykorzystaniu narzędzi identyfikujących Partnera, udostępnionych mu w Panelu, co pozwoli na przypisanie w bazie danych danego klienta do konkretnego Partnera, od czego w efekcie uzależnione jest nabywanie przez Partnerów korzyści z tytułu współpracy w ramach Programu Partnerskiego TreningJacobsona.pl.
 3. Narzędzia udostępnione w Panelu mogą być wykorzystywane przez Partnerów w dowolny sposób, tak jednak, aby nie powodowało to naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani też:
  – nie nosiło znamion przesyłania nie zamówionej informacji handlowej;
  – nie naruszało prawa do prywatności osób, którym hiperłącze jest przekazywane;
  – nie nosiło znamion spamu (masowa wysyłka listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć);
 4. Banery i inne formy reklam stworzone samodzielnie przez Partnerów lub wygenerowane w ramach dostępnych w Panelu narzędzi, prowadzące do Serwisów Organizatora mogą być umiejscawiane przez Partnerów na stronach i serwisach WWW, na których Partnerzy mają prawa do zamieszczania materiałów reklamowych, a Organizator nie sprzeciwi się zamieszczeniu reklamy na konkretnych stronach lub serwisach WWW, ze względu na ich tematykę, wygląd, funkcjonalność lub z innych powodów nie uzna, iż nie nadają się one do zamieszczenia tam materiałów reklamujących Prekognicja.pl lub Serwisy Organizatora lub oferowane przez Organizatora produkty.
 5. Zabronione jest promowanie Serwisu Organizatora z wykorzystaniem wulgaryzmów, wyrażeń obrażających uczucia religijne, preferencje seksualne lub podszywanie się pod firmę aktualnie funkcjonująca już w obrocie.
 6. Serwisów WWW zaopatrywanych przez Partnera w inne formy reklamowe, może być więcej niż jeden, przy czym Partner zawsze musi wskazać Organizatorowi adresy stron, na których umieszcza lub ma zamiar umieścić reklamy.
 7. Niedozwolone jest podejmowanie następujących działań:
 • stosowania hiperłącza aktywowanego automatycznie po wejściu lub wyjściu ze strony WWW, na której jest ono zamieszczone (chyba, że strona taka nie zawiera treści i służy wyłącznie jako przekierowanie do innej strony WWW);
 • uzależnienia dostępu do usług oferowanych na stronie lub serwisie WWW od: aktywacji hiperłącza zawierającego link identyfikujący Partnera, kliknięcia w reklamę, przejścia do tego serwisu WWW poprzez baner reklamowy, dokonania rejestracji lub zakupu dokonanego w takim serwisie WWW;
 • rozsyłania masowej informacji o stronie WWW zawierającej jakąkolwiek formę reklamy Serwisów Organizatora do użytkowników Internetu (tzw. spamming), przy użyciu dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.);
 • podszywania się pod Serwis lub Organizatora we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, anonsach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych, niezależnie od formy promowania Serwisu Organizatora;
 • Przekierowanie na dowolny Serwis Organizatora powinno być potwierdzone świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego. Przekierowanie nie może być w żaden sposób wymuszone.

§ 6

UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

 1. Efektem pierwszego wejścia danej osoby do Serwisu Organizatora poprzez link identyfikujący Partnera jest zapisanie pliku „cookie” w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację wizyt w Serwisie Organizatora przez danego klienta jako poleconego przez konkretnego Partnera. „Cookie” może zostać zastąpione przez analogiczny plik innego Partnera (tzw. nadpisanie – w jednym systemie informatycznym może być zapisany tylko jeden plik 'cookie’).
 2. Partnerowi naliczana jest prowizja bezpośrednia wtedy, gdy w chwili zakupu, w systemie informatycznym danego klienta zapisane jest „cookie” tego Partnera.
 3. Jeśli dana osoba po odwiedzeniu Serwisu, Sklepu lub innego Serwisu Organizatora przez link Partnera przystąpi do Programu Partnerskiego TreningJacobsona.pl, automatycznie staje się członkiem tzw. drugiego poziomu tego Partnera (zwanego dalej „Drugim poziomem”). Partnerowi przysługuje prowizja drugiego poziomu od prowizji bezpośrednich uzyskanych przez poleconych w ten sposób Partnerów.
 4. Z uwagi na wyżej opisane uwarunkowania techniczne Serwisów Organizatora, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Partnerów, jak i osób wchodzących do Serwisów Organizatora w wyniku działań Partnerów, co dotyczy w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików „cookies” w tych systemach informatycznych, posługiwanie się informacjami zmienionymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w bazie danych Organizatora, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Partnerom korzyści z tytułu współpracy w ramach Programu Partnerskiego TreningJacobsona.pl
 5. Prowizja Partnera może zostać wycofana, w przypadku gdy przypisany do Partnera Klient skorzysta z gwarancji obowiązującej w ramach Serwisu Organizatora i zażąda zwrotu pieniędzy za produkt zakupiony w takim Serwisie Organizatora. W żadnym przypadku nie może doprowadzić to do obciążenia Partnera jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.
 6. Prowizja przyznawana Partnerowi w zamian za zakupy poleconych klientów podana jest w Panelu.

§ 7

ZASADY WYPŁACANIA PROWIZJI

 1. Na zasadach określonych w niniejszym §7 Partnerzy mogą żądać od Organizatora wypłacenia środków finansowych wynikających z przyznanej prowizji.
 2. Warunkiem udostępnienia Partnerowi opcji wypłaty środków pieniężnych jest uzupełnienie w Panelu pełnych danych przez Partnera oraz spełnienie wymogów określonych w §3 pkt 3.8.
 3. Partnerzy prowadzący działalność gospodarczą powinni do umowy, o której mowa w §3 pkt 3.8 dołączyć kopie podstawowych dokumentów potwierdzających istnienie Partnera jako przedsiębiorcy (wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku innych form prawnych – wypis z właściwego rejestru lub inny akt potwierdzający istnienie danego podmiotu wraz z kopią decyzji o nadaniu numeru REGON oraz NIP)
 4. Wypłata środków pieniężnych dotyczy prowizji zaakceptowanych do wypłaty zgodnie z Załącznikiem 1.
 5. Rozliczenie zaakceptowanych do wypłaty prowizji obejmuje cały okres licząc od ostatniej wypłaty prowizji.
 6. Realizacja wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych przez Partnera prowadzącego działalność gospodarczą, dokonywana będzie przez Organizatora wtedy, gdy otrzyma on od takiego Partnera fakturę VAT opiewającą na uprzednio ustaloną między stronami i zweryfikowaną kwotę pieniężną. Faktura VAT powinna być przesłana na adres Organizatora listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wskazywać sposób kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację wypłaty ze strony Partnera. Faktura VAT nie może opiewać na termin płatności krótszy niż 7 dni oraz na inny sposób płatności niż przelew na konto bankowe. Termin płatności powinien być ustalony na 24 dzień miesiąca.
 7. Realizacja wypłat środków pieniężnych zgromadzonych przez Partnera będącego osobą fizyczną będzie dokonywana 24-go dnia miesiąca. Wypłaty będą dokonywane na konto bankowe podane przez Partnera w Panelu. Organizator zastrzega sobie prawo do uzależnienia wypłaty środków pieniężnych przez osoby fizyczne, od podania lub zaktualizowania danych wskazanych przez Organizatora, wypełnienia obowiązków wynikających z §3 pkt 8 niniejszego Regulaminu oraz podania danych niezbędnych do prawidłowego wywiązania się przez Organizatora ze zobowiązań wobec organów skarbowych, ZUS, itp. Organizator dostarczy Partnerowi niezbędne treści dokumentów, które po uzupełnieniu i podpisaniu przez Partnera winny być odesłane w tradycyjnej formie papierowej na adres Organizatora: CWK Rara Avis Paweł R. Stań, ul. Wapienna 49/51 lok.62, 91-087 Łódź. Zaniechanie dostarczenia podpisanych dokumentów przez Partnera równoznaczne jest z rezygnacją przez Partnera z żądania wypłaty środków pieniężnych w najbliższym możliwym terminie. Żądanie zapłaty może zostać zrealizowane wyłącznie po dostarczeniu Organizatorowi podpisanych umów i oświadczeń.
 8. Środki pieniężne podlegające wypłacie będą pomniejszane o wszelkie należności, które Organizator zobowiązany jest potrącić i odprowadzić na rzecz uprawnionych podmiotów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie w danym przypadku. Zgromadzona suma na koncie należącym do Partnera będącego osobą fizyczną jest kwotą brutto, od której zostanie odliczony przez Organizatora stosowny podatek dochodowy. Zgromadzona suma prowizji na koncie należącym do Partnera, prowadzącego działalność gospodarczą jest kwotą brutto (Organizator nie jest płatnikiem VAT).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat środków pieniężnych, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów przesłanych przez Partnera lub w przypadku innych nieprawidłowości, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z Partnerem, co nie będzie rodziło uprawnień Partnera do naliczania jakichkolwiek dodatkowych opłat, w tym odsetek ustawowych za nieterminową płatność.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZASTRZEŻENIA

 1. Wszelkie prawa autorskie do wykorzystywanych przez Partnerów narzędzi należą wyłącznie do Organizatora.
 2. Organizator ma prawo do umieszczania w ramach Serwisu Organizatora materiałów reklamowych.
 3. Organizatorowi służy prawo jednostronnego i natychmiastowego zablokowania współpracy z Partnerem w ramach Programu Partnerskiego TreningJacobsona.pl lub zakończenia współpracy z Partnerem w przypadku niestosowania się przez Partnera do postanowień niniejszego Regulaminu jak i decyzji Organizatora podjętych na podstawie Regulaminu.
 4. Jednostronne zakończenie współpracy z Partnerem z przyczyn przez niego zawinionych, zawsze powoduje anulowanie wszelkich prowizji i innych korzyści przyznanych w wyniku wcześniejszej współpracy w ramach Programu Partnerskiego TreningJacobsona.pl, w tym również traci on prawo do domagania się wypłaty jakichkolwiek środków pieniężnych.
 5. W przypadku rezygnacji przez Partnera z własnej inicjatywy ze współpracy w ramach Programu Partnerskiego TreningJacobsona.pl, czego Partner może dokonać w każdej chwili zgłaszając to Organizatorowi, Partner może zażądać wypłaty prowizji uzbieranych w trakcie współpracy.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora po naliczeniu prowizji, iż Partner działał dla zdobywania prowizji w sposób nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującym prawem, Organizator uprawniony jest do natychmiastowego anulowania wszelkich przyznanych takiemu Partnerowi korzyści.
 7. Organizatorowi służy prawo jednostronnego całkowitego zakończenia lub wstrzymania działania Programu Partnerskiego TreningJacobsona.pl bez podawania przyczyn. W takim przypadku Organizator dokona wypłat zgromadzonych przez Partnera Prowizji na zasadach określonych w §7 Regulaminu.
 8. W przypadku zablokowania konta Partnera w ramach Programu Partnerskiego TreningJacobsona.pl lub zakończenia współpracy z Partnerem, zobowiązany jest on do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości będących podstawą zablokowania lub usunięcia hiperłączy oraz wszystkich graficznych i tekstowych elementów promocyjnych ze stron, na których Partner je zamieścił, pod rygorem odmowy wydania korzyści uzyskanych z tytułu współpracy w ramach Programu Partnerskiego TreningJacobsona.pl
 9. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby obsługiwany przez niego system informatyczny działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.
 10. Definitywne zakończenie świadczenia usług przez Organizatora, zlikwidowanie dowolnego Serwisu Organizatora lub przeniesienie go na inny podmiot, powoduje jednoczesne zakończenie realizacji współpracy w ramach Programu Partnerskiego TreningJacobsona.pl chyba, że co innego zostanie uzgodnione między stroną dokonującą zbycia, a stroną przejmującą.
 11. Zmiana Regulaminu może być dokonywana przez Organizatora w każdym czasie, przy czym Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie wszystkich Partnerów w drodze umieszczenia stosownego komunikatu na stronach Programu Partnerskiego TreningJacobsona.pl

Zał. nr 1

PROWIZJE DLA PARTNERÓW

 1. Partner otrzymuje prowizję za dany miesiąc kalendarzowy:
  • 30% – od każdego zrealizowanego zamówienia na produkty do pobrania (mp3 download), jakie złoży polecony przez niego klient (1 poziom prowizji, prowizja bezpośrednia).
   Produkty fizyczne mogą mieć inny procent prowizji niż 30%.
   Nagrania Mp3 w wersji na CD mają mniejszy procent prowizji, jednak prowizja jest tak ustalona, aby kwotowo była zbliżona lub taka sama jak kwotowa prowizja tego samego nagrania w wersji Mp3 download.
  • 20% – od prowizji bezpośredniej poleconego przez niego Partnera (2 poziom)
   Przykład:
   Sprzedaż Partnera: 100zł, Prowizja bezpośrednia: 30%x100zł = 30zł
   Sprzedaż Partnera Poleconego: 100zł, Prowizja bezpośrednia Partnera Poleconego: 30zł
   – Prowizja Partnera (drugi poziom): 20% x 30zł = 6zł
   Całkowita Prowizja Partnera: 30zł (1 poziom) + 6zł (2 poziom)
 2. Prowizja naliczana jest wyłącznie za zakończone zlecenia (wysłane, opłacone i odebrane zamówienie) poleconych przez Partnera Klientów. Prowizja zostanie naliczona, kiedy w Panelu Partnera status zamówienia klienta poleconego przez Partnera zostanie zmieniony na zrealizowane. W przypadku zwrócenia zamówienia przez Klienta w terminie 21 dni – naliczana prowizja jest korygowana.
 3. Naliczone prowizje wypłacane są 24 dnia miesiąca.
  Przykład:
  Prowizja zgromadzona w Maju  = 24 Czerwca wypłata prowizji za Maj
 4. Wypłata następuje w formie przelewu na wskazane w Umowie Partnerskiej konto bankowe (z zastrzeżeniem pkt 3.8). Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej.

Zaloguj się, lub zarejestruj w Programie Partnerskim:

 

aktualizacja: 10.07.2018r.

Polecane

Dodano do ObserwowanychUsunięto z Obserwowanych 0
Best seller
Trening Anty-Stresowy na Prawo Jazdy 2019

Trening Antystresowy na Prawo Jazdy 2019 – egzamin bez stresu

97,99 
Dodano do ObserwowanychUsunięto z Obserwowanych 3
Trening autogenny Schultza mp3

Trening Autogenny Schultza

24,97 34,97 
Dodano do ObserwowanychUsunięto z Obserwowanych 2
wodospad: relaksacja, wizualizacja

WODOSPAD (relaksacja, wizualizacja, medytacja prowadzona)

24,97 

© 2023 Paweł R. Stań TreningJacobsona.pl | All rights reserved.

Rejestracja Nowego Użytkownika
Shopping cart